Vue 不允许在已经创建的实例上动态添加新的根级响应式属性,它可以使用 Vue.set(object, key, value) 方法将响应属性添加到嵌套的对象上。

如果直接给数组添加对象,视图不会更新,但是可以输出正确的值;只有通过 this.$set 覆盖才可以更新视图。

 for (let i = 0; i < this.data.length; i++) {
  // this.data[i].state = false;
  this.$set(this.data[i], 'state', false)
}